Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för Pride Falkenberg.

Här beskriver vi hur Pride Falkenberg hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Pride Falkenberg, Tallåsvägen 2, 311 38 Falkenberg, Org.nummer: 802501-0425

Pride Falkenberg har en dataskyddansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@pridefalkenberg.se

Vi finns på: Pride Falkenberg, Tallåsvägen 2, 311 38 Falkenberg

Dina rättigheter

Begära rättelse av din information
Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Du har rätt att begära rättelse av dina uppgifter om du upptäcker någonting som är felaktigt eller behöver ändras. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Pride Falkenberg tillgodoser din begäran om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
I vissa fall har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och under den tiden vill begränsa hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt begära ett registerutdrag med information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, vad som är ändamålet med de uppgifter vi behandlar om dig och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Via anmälan till Prideparaden, Pride Park, medlemskap och volontär, vid medverkan i Pridelotteriet, vid köp via Regnbågsshopen och kundrecensioner behandlar vi följande personuppgifter:
Namn, telefonnummer och e-post till kontaktperson.
Vid köp med paypal: Se Payapals personuppgiftspolicy

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida – läs mer här.

Var sparas dina personuppgifter?
Digitalt på lokal dator med tillhörande backup och i hemsidans databas med tillhörande backup.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Vi tar in personuppgifter för:

  • genomförande av köp från Regnbågsshopen.
  • att Informera om och recensera en vara på Regnbågsshopen.
  • att följa tillämplig lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.
  • fakturering och leverans av varor.
  • att informera medlemmar.
  • informera volontärer.
  • genomförande av Prideparad och festivalarrangemang.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Personuppgifterna sparas så länge som de behövs för att uppfylla ändamålet.
Personuppgifter kopplade till köp sparas minst 7 år enligt bokföringslagen.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Vi lämnar ut personuppgifter till supportpersonal i vårt IT-system.

Skyddet av dina personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg som kund hos Pride Falkenberg. Vi ser till att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.